Cầu vòm gỗ không dùng đinh trụ vững hàng nghìn năm

 
 

Video: Pear Video.