Chiếc lọ vỡ giúp nhà phát minh đa tài tạo ra kính an toàn

 
 

Đồ họa: Open University