Mạng lưới 'nhà hang' dưới lòng đất 4.000 năm trước

 
 

Video: Pear Video.