Mình giải quyết bài toán đèn tự động cho WC như thế nào?