Những phát minh hơn 50 năm tuổi làm thay đổi thế giới

 
 

Video: WEF