Những ứng dụng bất ngờ từ phát minh thất bại của Tesla

 
 

Video: Physics