Review Trải nghiệm bộ keycap Glorious GPBT dùng được nửa tháng