Sony Q1/2021: Lợi nhuận từ game tụt 33% nhưng âm nhạc và điện tử đã bù đắp tất cả